FORBINDELSE - Fællesskab for indre og ydre bæredygtighed

Vi udforsker og udfolder hvordan vi kan leve i dyb forbindelse og forening med dette smukke intelligente liv.

Illusionen om at vi er adskilte fra resten af livet er roden til de problemer vi oplever i verden

Når vi ser dybt ned i roden af de sammenhængende kriser og ubalancer, der udspiller sig i verden – i os selv, i de sociale og økonomiske systemer vi har bygget op, og i de naturlige systemer, som opretholder livet på jorden, så udspringer de i bund og grund af en dybt funderet forestilling om, og oplevelse af at vi er adskilte – fra hinanden og fra alt det liv vi deler denne smukke Jord med.

Dette er en illusion, som er tæt på at erodere grundlaget for livet på jorden, som vi kender det, herunder vores egen overlevelse. Virkeligheden er, at alt er indbyrdes forbundet. Livet ER relationer, så det vi gør mod os selv, gør vi mod ”den anden” – og det vi gør mod ”den anden”, gør vi mod os selv. Hvis vi kigger dybt, så kan vi se, at ”den anden” i virkeligheden slet ikke eksisterer. Alt hvad der eksisterer, består af alt andet end ”sig selv”.

Ser vi f.eks. på menneskekroppen, så består den helt grundlæggende af kulstof, ilt, nitrogen og brint. De selv samme elementer, som er mest udbredt på Jorden. Man kan med rette sige, at vi ER jorden. Og fundamentet for alt liv på jorden er, at selve jordens livsopretholdende systemer forbliver i balance. Jordens balance og vores skæbne er uløseligt forbundet.

 

When we try to pick out anything by itself, we find it hitched to everything else in the Universe.

~ John Muir 

Her hvor vi befinder os lige nu i jordens og menneskehedens historie, så er vi mennesker nu den største driver bag negative forandringer i biosfæren. Nogle forskere kalder tiden for den Antropocæne Æra – den menneskeskabte tidsalder. Det betyder, at det er op til os at ændre kursen, som lige nu er sat mod en fremtid, hvor livsbetingelserne på Jorden bliver meget svære – og måske endda umulige for os mennesker og store dele af de øvrige livsformer, som også har jorden som deres hjem.

Uanset hvordan vi agerer fremadrettet, så må vi berede os på, at vores tidligere og nuværende handlinger vil have store konsekvenser langt ind i fremtiden. Vi kommer uundgåeligt til at opleve en stor grad af kaos og lidelse i verden, som vil udfordre vores evne til at bevare vores indre stabilitet og evne til at handle ud fra vores visdom. Når vi studerer de naturlige systemer, som opretholder og er forudsætningen for livet som vi kender det, så kan vi nemlig se, at flere af dem er meget tæt på et tipping point, som vil skubbe disse systemer så meget ud af balance, at de grundlæggende forandrer sig UDEN at vi vil være i stand til at få dem tilbage til deres oprindelige tilstand. I og med at vi i store træk fortsætter med handlinger, som bliver ved med at skubbe disse store systemer i den forkerte retning, så bliver det mulighedsrum vi har for at vende denne udvikling mindre og mindre.

Vi ser det mange steder. Amazonas regnskoven der er tæt på et tipping point – som kan tippe denne millioner år gamle regnskov over til et komplet andet system, nemlig en tør savanne. Områder der bliver overfisket i årevis, og alt ser sådan set ok ud – lige indtil systemet tipper over, og store havområder dør ud. Eller klimasystemet, hvor en forhøjelse af temperaturen på blot et par grader kan tippe hele klimasystemet over i en anden tilstand. Yderste konsekvens er, at klimaet tipper så meget at vi kommer i en tilstand af det som forskere inden for disciplinen ”earth science” kalder for ”hot house earth”, hvor livet som vi kender det på jorden ikke kan eksistere – eller i hvert fald vil få meget svære kår. DET er den virkelighed vi lever i.


At leve og handle i rette relation med resten af livet

På engelsk har man en formulering der hedder ”to come into right relationship with..” naturen for eksempel. Det betyder, at vi må leve i overensstemmelse eller forening med naturen – med de livgivende principper der gælder for naturen – for alt levende.

Helt grundlæggende, så betyder det, at vi må leve og handle på måder, hvor vi er bevidste om og tager ansvar for, vores dybe forbundethed til resten af livet. Hvor vi bidrager til helheden og er bevidste om ikke at ødelægge og forurene liv, herunder mennesker, dyr, planter og elementerne.

 

To be is to inter-be. We inter-are

~ Thich Nhat  

Vi lever i en brydningstid, og tiden er nu til at vi træder ud af det som ikke er i balance med vores indre og den ydre natur, og at vi hver især tager ansvar for at leve og virke på måder, hvor vi selv er i balance, og hvor vi samtidig tager handlinger, der bidrager til helheden.

Det handler om at vågne op, blive bevidste og tage vores ansvar på os.

 

I fællesskabet FORBINDELSE formulerer vi det sådan her:

  • Verden er i høj grad er en afspejling af vores indre, så derfor må vi tage os af vores indre tilstand og mindset.
  • Alt levende er forbundet, og vi indvirker konstant på livet omkring os. Derfor må vi leve og handle fra et sted, hvor vi er bevidste om og tager ansvar for denne dybe forbindelse.
  • Vi står ved en skillevej i menneskehedens historie, hvor det er helt afgørende at vi dedikerer os til at leve og handle i overensstemmelse med livets principper – til fordel for helheden.

Vi har brug for hinanden

Vi kan ikke tage denne rejse uden hinanden, og det er netop derfor fællesskabet FORBINDELSE er sat i verden.

Formålet med fællesskabet er at kort og godt at vågne op og øge vores bevidsthed om hvad det er for en verden vi er en del af, og inspirere og støtte hinanden til at leve og virke ud fra den bevidsthed. På den måde kan vi bidrage til at opbygge en bæredygtig verden, og vi kan træne det at imødekomme og tilpasse og de forandringer der kommer på bedste vis.

I fællesskabet FORBINDELSE:

  • Træner vi sammen det at se og rumme hele os selv og verden som den er – alt det grimme og alt det smukke. På den måde kan vi respondere vist på alle de nedbrud vi kommer til at opleve i verden og den lidelse der kommer i kølvandet på det.
  • Har vi kontinuerligt fokus på at lade os nære af langsommelighed, stilletid og nærvær med os selv, hinanden og naturen.
  • Undersøger og reflekterer vi sammen over hvad det vil sige at leve og virke i forening og balance med resten af livet, og vi lytter til hvordan livet ønsker at folde sig ud igennem os hver især, så vi kan bidrage mest muligt til helheden.


FORBINDELSE er for alle som mærker disse ord resonerer inden

Hvis du længes efter og mærker behovet for et stærkt fællesskab med andre, der også er dedikerede til at skabe bæredygtighed i verden -indefra og ud, så er dette fællesskab DIT!

Fællesskabet FORBINDELSE består af mennesker fra vidt forskellige baggrunde. Vi har blot det til fælles, at vi er åben-hjertede og åben-sindede og resonerer med FORBINDELSES formål.

Alle som kan spejle sig i ovenstående er velkomne i fællesskabet uanset baggrund, etnicitet, kønsidentitet og kulturelle traditioner. Ligesom det er tilfældet i naturen, så gør vores forskellighed os kun mere stærke og robuste.

Sådan kommer du med i FORBINDELSE

Det er såre simpelt. Du melder dig blot ind i Facebook Gruppen ”FORBINDELSE – Fællesskab for indre og ydre bæredygtighed”, som er vores fælles platform.

Her vil du bl.a. få adgang til:

 

Et stærkt fællesskab

Som en del af fællesskabet vil du have mulighed for at modtage og give inspiration, hjælp og støtte fra og til fællesskabet.  

 

Gratis online live guidninger hver onsdag og fredag kl. 11 

Her vil vi sammen træne det at se det at se, rumme og forholde os konstruktivt til virkeligheden. Alt det der er svært og gør ondt i os selv og i verden. Og alt det smukke – det kæmpe mirakel og mysterium, som livet er, som vi er en del af.

Det handler om at bringe os selv i en tilstand, hvor vi har adgang til vores kreativt, hvor vi mærker vores forbindelse med resten af livet, hvor vi kultiverer vores medfølelse, hvor vi bliver inspireret til at tage meningsfulde valg og handlinger der tjener livet – tjener helheden. Hvor vi har adgang til vores iboende visdom.

 

Donationsbaserede guidede ture i naturen sammen med en mindre gruppe

Her vil du blive guidet ind til ro og nærvær, så vi kan mærke os selv og livet – og hvordan det ønsker at folde sig ud igennem os. Vi vil lade os nære af naturen omkring os og det nærvær vi deler. Vi vil også observere og tage ved lære af naturens og dens visdom og undersøge hvordan kan implementere den i vores egne liv og i vores eget virke. Der vil også være samtaler, delinger og nærværende lytning med hinanden.